Syzyfowe prace

Syzyfowe prace

Sinopse

Opowie?? o dorastaniu i dojrzewaniu Marcina Borowicza. Bohater w bardzo m?odym wieku zaczyna pobiera? nauk? w szkole z internatem. Jak ka?de dziecko t?skni za domem, nawi?zuje nowe znajomo?ci. Pojawiaj? si? niespodziewane uczucia, a tak?e rodzi si? konieczno?? pierwszych politycznych wyborów. II po?owa XIX wieku to czas, gdy Polacy poddawani byli trudnym próbom przez zaborców. Patriotyzm wymaga? szczególnej odwagi i po?wi?cenia. W szkole Borowicza uczniowie s? rusyfikowani. Zarówno stawianie oporu, jak i uleg?o?? poci?ga za sob? ró?ne przykre konsekwencje...