Proces

Proces

Sinopse

W?adza jest wsz?dzie, cho? nikt nie wie, kto naprawd? za ni? stoi. W?adza jest anonimowa.Najwi?ksza jej moc? Absurd. Wytr?canie cz?owieka z poczucia niewinno?ci i bezpiecze?stwa. Pewnego dnia Józef K. budzi si? w swoim mieszkaniu, po czym zostaje aresztowany przez urz?dników, nie wiedz?c nawet za co. Do czasu rozprawy wiód? normalne ?ycie, ale dzie?, w którym zostaje podejrzanym zmienia je na zawsze. Rozpoczyna si? seria absurdalnych wydarze?. Rzeczywisto?? staje si? dla niego koszmarem. O losach Józefa K. nie dowiadujemy si? zbyt wiele. Podobnie jak o jego winie ani o tym, jaka jest prawda. Jeste?my za to ?wiadkami procesu, w którym cz?owiek zderza si? z prawem. Z si?? wykraczaj?c? poza ludzkie mo?liwo?ci. I nie ma od tego odwrotu. 'Proces' Franza Kafki to ?wiatowa klasyka literatury XX wieku. Autor w 1914 roku stworzy? genialn? metafor? totalitaryzmu i biurokratyzmu, pa?stwa odbieraj?cego jednostce prawo do bycia wolnym, narracj? o samotno?ci cz?owieka we wspó?czesnym ?wiecie.