Ludzie bezdomni

Ludzie bezdomni

Sinopse

Opowie?? o najs?ynniejszym w dziejach polskiej literatury lekarzu, który po?wi?ca swe ?ycie s?u?bie innym. Tomasz Judym doskonale wie, czym jest ubogie ?ycie bez perspektyw. Po zdobyciu wykszta?cenia tym bardziej stara si? nie?? pomoc najbardziej potrzebuj?cym. Wybór altruistycznej ?cie?ki ?ycia stawia przed lekarzem pytanie o mi?o??. Czy uczucie do m?odej nauczycielki Joanny Podborskiej ma szans? rozwoju? Pogodzenie romansu z oddan? s?u?b? chorym mo?e okaza? si? niemo?liwe...